София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084

Обучения в ПТБ МЕД

Обучения на тема:
Преодоляване на агресия, насилие и тормоз в семейството и на работното място

Агресията, насилието и тормозът съществуват откакто са се появили хората и са им причинили много вреди, страдания и мъка. Много от хората познават тези явления от личния си и професионален опит. Сред най-честите причини за проявите им са: алчността, завистта, ревността, омразата, неуравновесеността, занижения контрол, прекомерно големите претенции и др. Последствията от агресивното поведение са също много и разнообразни: тревожност, стрес, страх, депресия, демотивация, социална изолация, прояви на враждебност, загуба на себеуважение, убийства и самоубийства. В Швеция е установено, че от 10 до 20 процента от годишните самоубийства са резултат от тормоз на работното място.
Всичко това показва, че агресията и насилието са сериозен и актуален проблем. За минимизирането на тяхното въздействие са необходими адекватни превантивни мерки като: изучаване на тези явления, оказване на подкрепа и взаимопомощ в семейството и на работното място при проявите на враждебни действия, набелязване на мерки за трансформиране на агресивното поведение в асертивно поведение.
Цел на обучението:
Повишаване на знанията относно същността, проявите и разновидностите на агресията, насилието и тормоза в семейството и на работното място.
• Усвояване на различни модели и техники за справяне с агресивното поведение в семейството и на работното място.
• Усъвършенстване на конкретни умения на участниците в обучението за справяне с последствията на агресията, насилието и тормоза в семейството и на работното място.
В семинара цялостно се излагат психичните причини, които обуславят конфликтното поведение, междуличностните сблъсъци и конфронтация. Разкриват се феноменологията на проявите на агресивност и ефикасните методи за тяхното изучаване. Описват се различните видове агресивни прояви, факторите, които им влияят, психологическите подходи за тяхното разбиране и преодоляване.
В резултат на обучението участниците ще придобият повече познания по представената тема и ще усъвършенстват компетентностите си да се справят с проявите на агресия, насилие и тормоз в семейството и на работното място.
Семинарът представя разгърнато следните основни теми:
• Същност, особености и разновидности на агресията, агресивността и агресивното поведение.
• Причини, предпоставки и фактори, които влияят за възникване на насилие и тормоз на работното място.
• Специфика и особености на кибертормоза.
• Последствия от агресивните прояви в семейството и на работното място.
• Демонстриране на различни стратегии и техники за справяне с агресивното поведение и неговите последствия.
Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентации, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, анализ на резултатите от тестове, ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и беседи.
В края на семинара участниците ще могат:
• да дефинират и разграничават понятията „агресия“, „агресивност“, „агресивно поведение“, „насилие“ и „тормоз“.
• да съпоставят как биологизаторските и социологизаторските теории обясняват агресивното поведение.
• да анализират основните фактори, които влияят за проявите на насилие и тормоз в семейството и на работното място.
• да охарактеризират участниците в кибертормоза.
• да правят оценка на последствията от проявите на агресия, насилие и тормоз в семейстното и на работното място.
• да използват техники и добри практики за преодоляване на отрицателното въздействие на проявите на агресия, насилие и тормоз в семейството и на работното място.
След завършване на обучението участниците преминават изходящ тест, удостоверяващ степента на усвояване на преподадения материал.

Професионален стрес и управление на времето

В Европейския съюз стресът е вторият по-големина проблем, свързан със здравето на служителите на работното място. Той е засегнал 28% от работещите европейци. Не случайно се твърди, че това е „чумата“ на ХХI век.
Физическите условия за работа (шум, температура, осветление и др.) предизвикат стрес. Стресът на работното място се обуславя и от психосоциални фактори като: стил на ръководство и общуване, организация и управление на работата, високите изисквания в работата или занижения контрол, конфликтите и насилието на работното място. Стресът причинява значителни вреди на здравето на служителите, на тяхната продуктивност, креативност и конкурентоспособност.
Предпазването от стрес е една от целите в стратегията на Европейската комисията по отношение на здравето и безопасността на работното място. Ето защо познаването и умението за прилагане на различни стратегии за преодоляване на стреса на работното място и управлението на времето е крайно необходимо за пълноценното функциониране на всички служители, организации и екипи.
Цел на обучението:
• Повишаване на знанията относно същността, проявите и разновидностите на стреса на работното място.
• Усвояване на различни модели и техники за справяне с професионалния стрес и бърнаута.
• Усъвършенстване на индивидуалните стратегии на участниците за справяне със стреса и управлението на времето.
Семинарът представя разгърнато следните
Основни теми:
• Същност, особености и разновидности на стреса. Прояви и последствия от стреса за здравето на личността и качеството на изпълняваната от нея дейност;
• Причини, предпоставки и фактори за възникване на професионален стрес. Индивидуални различия на поведението в стресиращи ситуации;
• Феноменът на професионалното изчерпване (бърнаут) – същност и прояви. Типове личности преживяващи стрес. Специфика на тяхното вербално и невербално поведение. Особености на консултирането на клиенти преживяващи стрес;
• Организационни подходи за управление на стреса. Управление на времето и справяне със стреса. Организация и планиране на работното и свободното време;
• Умения за работа в условия на стрес и повишаване на личната устойчивост и издръжливост. Обучение за използване на медитация, прогресивната мускулна релаксация, автогенна тренировка, визуализация на положителни образи, метод на биологичната обратна връзка, дихателни техники и др.;
• Социалната подкрепа като буфер на стреса. Демонстриране на различни техники за справяне със стреса;
• Демонстративна игра за консултиране на клиент преживяващ тежък дистрес. Личен план за действие и управление на стреса.

Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентации, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, анализ на резултатите от тестове, ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и беседи.
В края на обучението участниците ще познават особеностите, причините, предпоставките, и факторите за възникване на професионален стрес. У тях ще се създаде представа за различни организационни подходи за справяне с дистреса. Те ще знаят как рационално да организират и планират работното и свободното си време. Ще притежават умения за работа в условия на стрес и повишаване на личната устойчивост и издръжливост при неблагоприятни условия за труд. След обучението участниците ще могат да: разграничават стреса на евстрес и дистрес, използват релаксационни практики за намаляване на нивото на дистрес, да прилагат техники за ефективно планиране на времето при разпределение на задачите и да идентифицират разхищението на ресурса време в управлението на хора, информация и дейности.

Обученията се провеждат във групи от 15-20 човека. Занятията продължават 30 час. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 150,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Записвания за услуги на Медицински център ПТБ:
• тел: 089 0999084
• имейл: ptbmedicine@gmail.com