София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084

ПТБ МЕД тренинги за:

• Комуникативни и презентационни умения.
• Управление на конфликти и водене на преговори.
• Самоутвърждаващо (асертивно) повдение.
• Емоционална устойчивост.
• Лидерски умения.
• Ефективни продажби.

Тренингът е бинарен процес на преподаване и учене, който предоставя големи възможности. Той има интегрален характер и се базира на познания, похвати, техники и добри практики от психологията и дидактиката. Чрез него се въвеждат различни интерактивни методи на преподаване и учене чрез правене, споделяне на индивидуален опит и емоционално преживяване. Съществено внимание се обръща на интензивното междуличностно общуване в групата и обмена на обратна връзка между участниците в обучението. Анализът на резултатите от последното може да се извърши на базата на следния комплекс от показатели:

  • Самооценка на участниците относно получените резултати под формата на самоотчети. Тя се установява чрез пряка анонимна анкета относно: удовлетвореност от занятията, себеопознаване, по-добро опознаване на другите участници в групата, повишаване на груповата сплотеност, повишаване на комуникативната компетентност и оптимизиране на редица комуникативни умения като: наблюдателност, емпатичност, асертивност, креативност, толерантност, емоционална устойчивост, професионално слушане, умения за преодоляване на конфликти, умения за работа в екип и пр.
  • Сравняване на фиксираните предварителни очаквания на обучаваните за ефекта от обучението с получените резултати в края на неговото провеждане. В случаите, когато в резултат на участието си в семинара обучаваните смятат, че знанията и уменията им са се подобрили, се приема, че от извършената съвместна работа има положителен резултат.
  • Установяване на различия между „входящото“ и „изходящото“ ниво на обучаваните по отношение на знанията и уменията им да решават задачите, които са им поставени за изпълнение относно изследваните психични параметри. Така се разкрива настъпва ли промяна по отношение на изследваните показатели в резултат на участието на обучаваните в семинара. Получените резултати в началото и в края се сравняват, като след свършването на обучението те трябва да бъдат по-добри.
  • Оценки на независими експерти по въпросите свързани с проведеното обучение. Мнението на експертите се формира на базата на използването от тях на собствени методи на изследване, които не трябва да бъдат известни на обучителите.
  • Чувство на удовлетвореност на обучителите и обучаваните при преустановяването на учебните занятия.

Тренингите се провеждат в групи от 15-20 човека. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 150,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Записването за участие в групови форми става:

Директно с проф. дпн Стойко Иванов:
• тел: 088 4798669
• имейл: stoyko.v.ivanov@gmail.com

Чрез представител в Медицински център ПТБ:
• тел: 089 0999084
• имейл: ptbmedicine@gmail.com